caccd78b2d3be077518565114cc9a6e96_23300818_190529_0094

สิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิกชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามขึ้น เพื่อให้เกิด การสานสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยและศิษย์เก่า รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ศิษย์เก่าพึ่งได้รับ
ในการนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงออกประกาศสิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิกชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัย เทคโนโลยีสยาม โดยมีค่าสมัครสมาชิกศิษย์เก่า จํานวน ๑๐๐ บาท ตลอดชีพ และได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

สิทธิพิเศษศิษย์เก่าวิลัยเทคโนโลยีสยาม
สิทธิพิเศษศิษย์เก่าวิลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครเลย


สิทธิพิเศษศิษย์เก่าวิลัยเทคโนโลยีสยาม