52441730_10156384974623235_6657306386629656576_n

STC จับมือ PremiumAirlines เพื่อการพัฒนาบุคลากร

#STC จับมือ #PremiumAirlines #ทำความร่วมมือทางวิชาการ
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จับมือบริษัท #พรีเมี่ยมแอร์ไลน์ จำกัด (Premium Airlines) ทำความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร งานวิจัย การฝึกงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

51910852_10156384975028235_5299141099460231168_n 52011390_10156384974808235_2826661137347510272_n 52047567_10156384974968235_9100122877939679232_n 52153165_10156384974603235_2795686705087119360_n 52744006_10156384975548235_1555651336593211392_n 52441730_10156384974623235_6657306386629656576_n

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม siam technology college
👉email:info@siamtechno.ac.th
👉website: http://www.siamtechno.ac.th
📌Maps: https://goo.gl/maps/ESSQere8YJG2
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
😁📞 02878 5000
🆔Line@ :@siamtechno